Obecná knižnica

Základné informácie o Obecnej knižnici v obci Bajka

Adresa knižnice: 935 51 Bajka 15

Výpožičná doba:       

Uznesenie č. 58 – 12P – OZ/2012
Obecné zastupiteľstvo v Bajke
schvaľuje
dočasné pozastavenie činnosti Obecnej knižnice v obci Bajka od 01.01.2013.